Algemene Voorwaarden Deelnemers – Het Gouden Huis

Versie: Augustus, 2018

Artikel1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden Deelnemers: deze voorwaarden hebben betrekking op ruimte(n), materialen en/of faciliteiten van Het Gouden Huis te Poeldijk.

1.2 HGH: Het Gouden Huis te Poeldijk, het adres is Dr. Weitjenslaan 14, 2685VX, Poeldijk.

1.3 Onder activiteiten wordt verstaan, alle activiteiten die HGH of derden binnen HGH organiseren.

1.4 Dienst: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die HGH verricht ten behoeve van de wederpartij.

Artikel 2. Eigen risico en aansprakelijkheid

2.1 Het deelnemen aan de activiteiten die georganiseerd worden in HGH (door HGH zelf en door derden) is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen alvorens zich aan te melden en mee te doen met een activiteit.

2.2 HGH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

2.3 HGH is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

2.4 Het HGH behoudt zich het recht voor achtergelaten goederen te verwijderen, dit zonder dat het HGH aansprakelijk is voor verlies of beschadiging.

2.5 Achtergelaten goederen worden 14 dagen lang bewaard, binnen deze tijd kunnen de goederen worden opgehaald. Achtergelaten goederen worden niet opgestuurd.

2.6 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van HGH, dienen te worden vergoed door de desbetreffende deelnemer.

Artikel 3: Betaling en retourneren

3.1 De betaling van een activiteit geschied via de webshop van HGH of via inschrijving bij een organisatie van derden (die haar diensten aanbiedt via de website van HGH en haar activiteiten organiseert in HGH).

3.2 In het geval van inschrijving bij een organisatie van derden is deze persoon/organisatie verantwoordelijk voor het correct afhandelen met de deelnemer onder de voorwaarden van deze persoon/organisatie.

3.3 Indien betaling via de webshop van HGH gelden deze voorwaarden.

3.3.1 Na deelname aan de activiteit kan geen restitutie plaatsvinden.

3.3.2 Na inschrijving en betaling geld een bedenktijd van 2 weken, tot maximaal 1 week voorafgaand aan de activiteit.

3.3.3 Binnen de bedenktijd van 2 weken vindt zonder vragen restitutie van het gehele bedrag plaats.

3.3.4 Een bedenktijd van 2 weken geld bij minimale aanschaf van 3 weken voorafgaand aan de activiteit.

3.3.5 Binnen 1 week voor de activiteit vind geen restitutie meer plaats, mits ernstige omstandigheden zoals ziekte of overlijden van de persoon zelf en/of naasten, in het laatste geval vindt er 50% restitutie plaats.

3.3.6 Restitutie vindt plaats door een email te sturen naar info@hetgoudenhuis.nl o.v.v restitutie, met de datum en naam van de ingeschreven activiteit, en je banknummer waarop het bedrag overgemaakt kan worden. Mocht deelnemer zich beroepen op artikel 3.3.5 dan tevens de reden voor restitutie opgeven per email.

3.3.7 Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht aan deelneming van de reeds betaalde activiteit en bovenstaande niet het geval is, vindt er geen restitutie plaats van het betaalde bedrag.

Artikel 4: Wijzigingen prijzen en activiteiten

4.1 HGH behoudt zich het recht voor om te allen tijde haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zullen gecommuniceerd worden via de website.

4.2 HGH behoudt zicht het recht om bij onvoorziene omstandigheden zoals ziekte of overmacht van de trainer/workshopbegeleider de activiteit te verplaatsen naar een andere dag en/of tijdstip.

Artikel 5: Directe ontbinding en uitzetting

5.1 Het per direct ontbinden en/of uitzetten van de deelname aan een activiteit is mogelijk indien er sprake is van:

  • Wangebruik en bewuste vernieling van de locatie en/of spullen die eigendom zijn van HGH.
  • Bewuste vernieling van spullen van derden.
  • Agressief en/of intimiderend gedrag of agressief en/of intimiderend taalgebruik op schrift. Dat houdt in zowel op papier, als electronisch, waaronder via email, website en/of telefoon.
  • Het in bezit hebben van of onder invloed zijn van alcohol of drugs (artikelen die vallen onder de opium wet).
  • Ernstige verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde.
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Hierna zal geen restitutie van het aankoopbedrag van de activiteit plaatsvinden, mits binnen de 2 weken bedenktijd voor aanvang van de activiteit, zie artikel 3.

5.2 In een van de bovenstaande gevallen zal HGH niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden tot enige vorm van schadevergoeding dan wel enige aansprakelijkheidstelling naar aanleiding van de activiteit door derden.

Artikel 6: Algemene Bepaling

6.1 Roken en het gebruik van drugs of alcohol is niet toegestaan binnen HGH, ook niet op één van de buitenruimtes van HGH.

6.2 De deelnemer zal de ruimtes netjes en schoon achterlaten zoals het ook was voordat de persoon de ruimte betrad.

6.3 HGH behoudt te allen tijde het recht om deze Algemene Voorwaarden Deelnemers aan te passen met of zonder berichtgeving. De laatste versie zal altijd gepubliceerd zijn op de website: https://www.hetgoudenhuis.nl/algemene-voorwaarden/

Artikel 7: Toepasselijk recht en geschillen 

7.1 Op deze overeenkomst en alle andere overeenkomsten met HGH is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.2  Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst met HGH, waar voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.